Diaconaat

diakonaat1   Diaconaat is omzien naar mensen.  

 

Diaconie is dienstverlening op materieel en sociaal gebied, dichtbij en ver weg vanuit bijbels perspectief. Kernwoorden van de diaconie zijn barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid. Deze drie woorden hebben alles te maken met het omzien naar en dienen van de medemens en de schepping en komen in ons diaconaal beleid tot leven op plaatselijk, landelijk en wereldwijd niveau.

Diaconie is vanuit de kerk gericht op de samenleving. Verreweg de meeste hulp wordt dan ook geboden aan mensen buiten de kerk. In particuliere situaties van de plaats Rheden kennen wij de noodhulp in ad hoc gevallen. In het onderkennen van schrijnende gevallen spelen de wijkteams (werkers in het veld !) een belangrijke rol.

Plaatselijk en regionaal worden projecten ondersteund, die helpen in situaties van armoede en onrecht. Landelijk doen we dit meestal via het Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN). Wereldwijd worden projecten op het gebied van armoedebestrijding, het tegengaan van onrecht en uitbuiting van milieu en klimaat, meestal in samenwerking met de landelijke diaconie ‘Kerk in Actie’ gedaan.

Plaatselijk proberen we ook kritisch mee te denken met de Burgelijke Gemeente, met name in armoedebeleid, voedselbank en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook participeren wij in het Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding (DiaNA) binnen de gemeente Rheden.

Hoogtepunt is de jaarlijkse Kerstmarkt in onze Dorpskerk voor een doel dat ‘kinderen in de derde wereld’ betreft onder leiding van een Kerstmarktcommissie, bestaande uit leden van de Protestantse Gemeente Rheden en de Parochie alhier. Vele vrijwilligers van alle gezindten bemannen de kramen met kerststukjes, spullen uit grootmoeders tijd, boeken en speelgoed, en veel lekkernijen.

Wilt u meedenken, meedoen, neem dan contact met ons op.
Dat kan per telefoon of per e-mail (zie hiervoor onder contacten).

Wilt u een gift voor de plaatselijke Diaconie geven, dan kunt u geld storten op rekeningnummer:
NL32 RABO 0355200384 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente te Rheden o.v.v. gift (of specifiek doel zoals bijv: bloemendienst). Wilt u een collecte ondersteunen, vermeldt dan o.v.v. ‘het doel van de collecte’ (bijv. Werelddiaconaat, Kinderen in de knel, of welk ander collecte doel dan ook). 

Zie voor meer informatie College van Diakenen

 

diakonaat6